دکتر زینب علیپور
کشاورزی
قالب وبلاگ
لینک دوستان
غلامرضا قادري
غلام علي گزانچيان - عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان.
محمود يوسفي - عضو هيئت علمي مركز تحقيقات خراسان
 
     

کليد واژه‌‌ها: كشت مخلوط، يونجه، آگروپايرون، توليد علوفه.

 
       
 

كشت مخلوط ميتواند بعنوان يكي از راههاي افزايش عملكرد و پايداري توليد در واحد سطح مطرح باشد. امروزه كشت مخلوط گراس با لگوم بخاطر بالا رفتن ارزش غذايي علوفه مخلوط به لحاظ تامين انرژي از گراس و پروتين از گونه لگوم بيشتر مرسوم است. بنمظور تعيين قابليت توليد علوفه كشت مخلوط دو گياه چند ساله يونجه (Medicago saltiva v.cody) و آگروپايرون (Agropyron desertorum) در شرايط ديم شمال خراسان، آزمايشي با دو ميزان بذر يونجه و آگروپايرون بصورت خالص و مخلوط اجرا گرديد. تيمارها شامل كشت خالص دو گونه و سه نسبت مخلوط 33، 50 و66 درصد از هر گونه بود كه در دو روش درهم و رديفي كشت گرديد. درروش كشت مخلوط رديفي، فاروهايي به فاصله 40 سانتيمتر ايجاد شده و گونه‌ها در رديفهاي متناوب كشت شدند. در روش درهم، زمين پس از تسطيح دست نخورده باقيمانده و بذرها بصورت دست پاش كشت گرديد. آزمايش بصورت اسپليت پلات در چهار تكرار در قالب بلوك كامل تصادفي اجرا گرديد. اين طرح طي سالهاي 79-1374 در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي شمال خراسان با متوسط بارندگي سالانه 270 ميليمتر اجرا شد. برداشت گونه‌ها در فصل بهار در مرحله گلدهي يونجه و خوشه‌دهي آگروپايرون صورت گرفت. علوفه بدست آمده بصورت تازه و خشك توزين شده و وزن خشك دو گونه به تفكيك و در مجموع هر سال اندازه گيري شد. عملكرد علوفه خشك مجموع دو گونه در تيمارهاي خالص و مخلوط و همچنين سهم هر گونهدر مخلوط، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تجزيه آماري شش ساله اجراي طرح نشان داد كه عملكرد گونه‌ها ارتباط مستقيم با بارندگي سالانه داشته و در بين تيمارها، مخلوط 66درصد يونجه و 33درصد آگروپايرون بيشترين عملكرد را داشت. متوسط عملكرد علوفه خشك يونجه خالص 8/1 تن در هكتار و آگروپايرون خالص 2/1 تن بود. به لحاظ عملكرد علوفه، در تيمارهاي مخلوط، گونه غالب يونجه و گونه مغلوب آگروپايرون بود، بهمين دليل سهم آگروپايرون در مخلوط بتدريج كاهش يافت. بطور كلي، نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه بهترين تركيب گونه‌اي مخلوط، نسبتي حدود دو سوم يونجه و يك سوم آگروپايرون قابل توصيه بوده كه اين نسبت ميـتواند در احياء اراضي ديم كم بازده استان خراسان شمالي مورد استفاده قرار گيرد.

   
 


 افلاطون اميري - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام كرمان
 
محسن بني اسدي  - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام كرمان

خلاصه مقاله:

اين تحقيق به منظور بررسي تاثير روش هاي مكانيكي حفاظت خاك در دامنه ها و تاثير دو روش پپتينگ و كنتور فارو در مقايسه با شاهد وتاثر هر يك از روش ها در كاهش روان آب و جلوگيري از هرز آب و كنترل رسوب و افزايش رطوبت خاك با 3 تيمار در 3 تكرار در پاي دامنه هايي با شيب حدود 8 درصد به مرحله اجرا در آمده است.
به همين منظور كرت هايي به ابعاد 15 ضربدر 15 متر احداث و در منتهي اليه شيب هر كرت حوضچه هايي به منظور اندازه گيري روان آب و رسوب طراحي گرديد. آماربرداري از روان آب و رسوب پس از هر بارندگي انجام گرديد و در پايان هر فصل تجزيه و تحليل آماري روي داده ها صورت گرفت. همچنين رطوبت خاك نيز در سه عمق اندازه گيري شد و موردمقايسه قرار گرفت.
نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه روش هاي بكار رفته تاثير بسزايي در جلوگيري از روان آب داشته و با توجه به اينكه فرصت نفوذ آب به داخل زمين بيشتر مي شود در نتيجه فرسايش كاهش رطوبت خاك افزايش مي يابد. در مقابل ميزان روان آب ايجاد شده در شاهد نسبت به دو سازه ديگر زيادتر بوده و اين امر با افزايش مدتزمان بارش شدت مي يابد در اين تحقيق ميداني از بين روش هاي بكار رفته، كنتور فارو بيشتر از پپتينگ از بروز روان آب و فرسايش جلوگيري نموده است.
بررسي وضعيت رطوبلتي خاك نيز نشان داد كه كنتور فارو و پپتينگ به ترتيب به ميزان 38 و 19/9 درصد رطوبت بيشتري را نسبت با شاهد داشته و همين امر يعني افزايش رطوبتي خاك باعث تاثير در پوشش عرصه تحقيق شده است. تجزيه و تحليل آماري انجام شده نيز بيانگر آن است كه اختلاف معني داري در سطح 1% بين تيمارهاي اجرا شده نسبت به شاهد وجود دارد.


كلمات كليدي:

پپتينگ ، كنتور فارو ، روان آب ، رسوب ، رطوبت خاك ، حفاظت خاك


 

[ شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ] [ ] [ د.علیپور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام خدا برسرور کائنات محمد مصطفی و اهل بیت ایشان که بهانه خلق هستی و رحمتی بر عالمیان اند .اينجانب مدرس دانشگاه پيام نور در رشته آب و خاك و دانشجوي دكتري خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك مي باشم.مطالب وبلاگ در خصوص مسائل تخصصی کشاورزی و بطور متمرکز خاکشناسی -شیمی و حاصلخیزی خاک -فیزیک خاک- و مرتعداری در جهت دسترسی دانشجویان و محققین کشاورزی تهیه شده است همینطور مقالاتی در آن گنجانده شده است .امید است در دشت وسیع کشاورزی قطره ای مثمرثمر باشد.

عهد نامه

  • سیب سفید